Semalt öňümizdäki mazmuny ýazmagyň tendensiýalaryny paýlaşýar


Itingazmak, internetdäki ähli mazmunyň özenidir. Täze ýyla girenimizde, müşderilerimiziň web sahypalarynda SEO mazmuny ýazmak endiklerine täze strategiýalary we çemeleşmeleri göz öňünde tutmalydyrys.

Bu bize diňe bir täze tendensiýalary öwrenmäge däl-de, eýsem web mazmuny ýazmaga öňki çemeleşmämize baha bermäge we köne strategiýalary goýmaga mümkinçilik berýär. Ine, täze ýylda kabul etjek täze ýazuw endiklerimiziň sanawy. Bu size has gowy hyzmat etmäge we SERP-de has gowy dereje almak üçin has köp mümkinçilik döretmäge kömek eder diýip ynanýarys.

Geljek ýylda mazmun ýazmak

Iş hökmünde Täze ýyl aç-açan pikir bilen başlamagyňyzy isleýäris we bu pandemiýanyň geçmişe öwrülip, ​​ykdysadyýetiň çalt depginde ösjekdigine tükeniksiz umyt bilen başlaýarys. Şeýle-de bolsa, pandemiýa Täze ýyla çenli dowam etse, taýyn bolmaly. Indi munuň kärhanalar üçin ýaramaz bolmagynyň köp sebäbi bar, ýöne her bir meselede bir mümkinçilik bar.

Bäsleşigiňiziň aglaba köplügi bukulmalymy ýa-da ýokmy diýip pikir edýär, ýöne bir salym saklamagyňyzy isleýäris. Bu makalanyň soňuna çenli, işiňize diňe bir diri galman, eýsem pandemiýa arkaly gülläp ösmegimize nähili kömek edip biljekdigimizi görkezeris.

Muny amala aşyrjak ajaýyp usulymyz, SEO-nyň soňky tendensiýalaryny göz öňünde tutup, iş web sahypaňyzyň mazmunyny arassalamakdyr. Internetiň artykmaçlyklaryndan peýdalanmagy umyt edýän bir iş hökmünde, sanly marketingde tejribesi bolan mazmun ýazyjylary we SEO hünärmenleri gerek. Dogrusy, bir söz etmek üçin Semalt gerek.

Häzirki ýagdaýyňyza garamazdan, bu pandemiýa wagtynda etmeli däl bir zat, ýüz öwürmekdir. “Semalt” -da diňe iki hepdeden soň ýüz öwürmäge synanyşmak üçin hünärmenlere mätäç däldigini duýýan müşderileri gördük. Hünärmenler hökmünde soňky on ýylda esasanam marketing ýazmakda sanly marketing amallaryna eýerdik. Özüňiziň diri galmak mümkinçiligiňiziň bardygyny batyrgaýlyk bilen aýdyp bileris. Mümkin däl, ýöne näzik. Koronawirus bilen özbaşdak gelen kyn tolkunlara garşy durmak islemeýärsiňiz. Hünärmenler hökmünde yssylygy duýýarys, şonuň üçin hünärmen bolmasa kärhanalaryň näderejede basyş edýändigini göz öňüne getiriň.

2020-nji ýyla çenli Semalt Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin marketing we nyrh strategiýalaryna yzygiderli täzeden seredildi. Mundan başga-da, müşderilerimiziň diňe 2020-nji ýylda däl, eýsem ýakyn ýyllarda SEO-da üstünlik gazanmagyna şübhesiz mazmun ýazmagyň tendensiýalaryny öwrenmek üçin goşmaça tagallalar etdik.

2020-nji ýyla çenli dürli müşderilerimiziň markalary üçin näme işleýändigine göz aýlamaly bolduk, soň bolsa 2021-nji ýylda mazmun tendensiýamyza kömek etjek strategiýany taýýarladyk. Başlan syýahatymyz, müşderimiziň web sahypasynyň mazmunyny optimizirlemek üçin gözegçilik sanawyny düzmäge kömek etdi. SEO-nyň soňky tendensiýalary.

Geljek ýyl üçin näderejede taýynlygymyzy görkezmek üçin, ine, kiçi we orta göwrümli müşderilerimiz üçin marka abraýyny ýokarlandyrjak we 2021-nji ýylyň dowamynda web sahypaňyzdaky mazmuny berkitmegi meýilleşdirýän birnäçe mazmun ýazmak tendensiýasy.

2021 mazmun ýazmagyň ugurlary

Dogry marka abraýyny döretmek

Spekulýasiýalarymyzy düzüň, 2021-nji ýyl siziň marka abraýyňyzyň has möhüm boljak ýyly bolar. SMB-leriň köpüsi üçin esasy üns kompaniýanyň adyny ösdürmäge gönükdiriler. Bu kompaniýany dolandyrýan adamdan ýa-da jandarlardan has möhümdir. AAL .YŞLYK BOLAR â € ¦

Näçe köp kompaniýa, bir adamyň wekili bolup hyzmat edýän hünärmen we abraýly şahsyýet hökmünde bir adamy merkezleşdirmäge synanyşsa, şonça-da gowy bolar. Sarp edijiler bir kompaniýa bilen näbelli şahsyýet hökmünde işlemekden ýadadylar. Olara bil baglamaly biri gerek. “Semalt” -da ähli ýokary derejeli ýolbaşçylarymyza girip bilersiňiz. Bu gaty gowy, sebäbi web sahypaňyza kimiň jogapkärdigini bilýärsiňiz we olar bilen habarlaşyp, olar bilen pikir alyşyp we isleýän zadyňyzy aýdyp bilersiňiz. Döredijimiz, müşderilerimize markamyza has gowy ynanmaga kömek edýän merkezi şahsyýetdir.

Döredijiler we baş direktorlar şeýle wezipelere laýyk gelýär. Şübheli bolsaňyz, şu gün ähli uly kompaniýalara serediň; aýdylýan kompaniýalaryň arkasynda hemişe bir at bar. Elon Musk, Jeff Bezos, Howard Schultz hakda ýatlasak, derrew degişli kompaniýalaryny atlaryna dakarsyňyz.

Kiçi kärhanalar bagtly, sebäbi bir wekiliňiz bolmaly däl. Munuň ýerine kompaniýanyň adyndan gürleýän birnäçe ses bolup biler. Şonuň üçin kompaniýaňyz üçin iň oňat keşbiň kimdigini anyklamaga synanyşmaň. Kompaniýaňyzda işleýän dürli işgärleriňiz we hünärmenleriňiz barlygy sebäpli, hersinden degişli bölümlerdäki kompaniýanyňyzyň keşbi bolmagyny haýyş edip bilersiňiz.

Marka düşünjäňizi artdyrmagyň başga bir usuly, PR çemeleşmesi bilen. Gerekli ünsi çekmegiň bir usuly, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly. Esasanam berk ýerli bazasy bolan müşderilerimiz üçin munuň altyn känidigine göz ýetirdik. Munuň bilen restoranlara, awtoulag hyzmat merkezlerine, massa therap bejergisine we başgalara ýüzlenýäris. Onlineerli onlaýn adaty habar neşirlerinden peýdalanyp, habarçylary işiňize göz aýlap bilersiňiz. Reporterserli habarçylar indiki uly kompaniýany döwmek bilen gyzyklanýar, şonuň üçin kiçi we orta göwrümli kompaniýalary ýakyndan yzarlaýarlar.

Web mazmunyňyzy optimizirlemek

Bu ýerde öz işimizi SERP-iň ýokarsynda nädip saklap boljakdygymyzyň manysyna düşünýäris. Biziň göz öňünde tutýan ilkinji faktorymyz SERP. Adyň bellikleri we meta beýany bilen başlaýarys, soň bolsa sahypanyň hakyky mazmunyna geçýäris.

Edilmeli işler sanawymyz

Açar söz gözleg we optimizasiýa

Esasy söz gözlegleriniň islendik biriniň esasyny kesgitleýändigini bilýäris SEO strategiýasy. Semaltda diňe bir açar söz gözleginiň ähmiýetini däl, eýsem nädip ýerine ýetirip boljakdygyny görkezýän birnäçe makala bar.

Geljek ýylda açar söz gözlegleri öňküsinden has möhüm bolar. Täze müşderileriň köpüsinde dogruçyl açar söz gözleglerini geçirmek endikleri ýok. Esasy söz gözlegini dogry ýerine ýetirip bilmeseňiz, gözleg netijelerinde haýsydyr bir tizlik gazanyp bilmersiňiz.

Geljek ýylda açar sözlerimizi öwrenmegi meýilleşdirýän käbir usullarymyz.

Hemişe gök öwüsýän açar sözleri we 20% açar sözleri nyşana almak

Müşderilerimiziň, bazarynyň we diňleýjileriniň hemişe gök öwüsýän mazmun zerurlyklaryna düşünmek üçin wagtymyzy alarys. Bu ýerdäki maksadymyz, web sahypaňyza gymmatlyk goşýan we okyjylaryň başdan geçirýän meselelerini çözýän mazmun döretmekdir. Mazmunymyzyň maksady diňe gysga möhletde size hyzmat etmek däl, eýsem geljege uzak dowam etmekdir.

Alyjy şahsyýet dörediň

Müşderilerimiz üçin alyjy şahsyýet gurmak üçin wagt sarp ederis. ýaly soraglara jogap bermekde bu şahsyýeti ulanarys:
 • Myhmanlar näme gözlärdiler?
 • Haýsy açar sözler diňleýjileri özüne çekýär?
 • Tomaşaçylaryňyz haýsy CTA bilen meşgullanarlar?
 • Haýsy suratlar has özüne çekiji bolar?
Web sahypaňyza tapawutlanmaga kömek etmegiň beýleki ýollary:
 • Web sahypasynda ulanylýan açar sözleriň ygtybarly sanyny saklamak
 • Açar sözüň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek
 • Baglanyşykly açar sözleri paýhasly ulanyň

Adyň belligini optimizasiýa

Adyňyz dollaryňyza segsen sent hökmünde baha berilip bilner. Adyň bellikleri gözleg motorlary üçin döwrüň mazmunyny düşündirmek üçin iň güýçli signallardan biridir. Ady belliklerimiz adam we SEO zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we çekmek üçin döredildi. Şol sebäpli hemişe sözbaşylarymyzda maksatly açar sözleri ulanýardyk.

Dogry at belligi gurlanda, biz:
 • Gysga saklaň: adymyz bellikleri adatça 40-50 simwoldan ybarat, standart 50-60 simwol bolsa-da. Has ygtybarly, şonça gowy diýip pikir etdik.
 • Aýratynlyk belgileri: Ady belliklerimizde sanlar bar bolsa, olaryň has köp traffige ýykgyn edýändiklerine göz ýetirdik.
 • Garaşan we gabygy ulanmak: ýaýyň ýa-da gabygyň ulanylmagy, basmagyň derejesini 38% ýokarlandyryp biler.

Meta düşündirişini optimizirlemek

2021-nji ýylda meta düşündirişiňizi optimizirläris:
 • Olary gysga saklamak: esasanam ykjam enjamlar üçin optimizasiýa edeniňizde, meta-maglumatlaryňyzy mümkin boldugyça gysga saklaýarys.
 • Meta düşündirişiňizi mahabat üçin ulanýarys: meta düşündirişiňizi web sahypaňyzdaky mazmuny mahabatlandyrmagyň mugt usuly hökmünde ulanýarys.
 • Meta beýanynda maksatly açar sözleriňizi ulanmak.

Sözbaşy belligini optimizasiýa

Mazmun tekstlerini bölýän we mazmunymyza gurluş berýän subtopikler hökmünde sözbaşy belliklerini ulanýarys. Bu makalanyň üsti bilen, H2, H3 we H4 belliklerini ulanyp, maglumatlary kiçijik böleklere bölýändigimize düşünersiňiz.
Köp adam okaýarka skanirlemegi halaýar we sözbaşylary ulanyp, her bölümiň ara alyp maslahatlaşýan zatlarynyň gysgaça mazmunyny görkezýärsiňiz. Mazmunyňyzy okamak üçin wagt sarp edýändikleri barada hiç kim pikir etmezden ozal, özlerinde nämeleriň bardygyny gowy bilmek isleýär.

Netije

Dogrusy, ähli syrlarymyzy berip bilmeris. Şeýle-de bolsa, bu nokatlar siziň iň gowy gyzyklanýandygyňyzy görkezýär we web sahypaňyza kömek edip boljak usullary paýlaşmaga taýýardyrys. Müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyň we has giňişleýin maglumat ediniň.

Bu gün siziň bilen habarlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

send email